ผลการดำเนินงาน (โครงการ)
1. การบริหารจัดการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรจากฐานชีวภาพอย่างยั่งยืน พัฒนา ผลิตภัณฑ์จากฐานทรัพยากรชีวภาพตลอดห่วงโซ่อาหารการผลิตและการตลาดในพื้นที่เป้าหมาย สร้างแรงจูงใจให้ชุมชนอนุรักษ์ฐานทรัพยากรให้เป็นแหล่งรายได้และความมั่นคงในชีวิตต่อไป
2. การบริหารจัดการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรจากฐานชีวภาพอย่างยั่งยืน
3. การบริหารจัดการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรจากฐานชีวภาพอย่างยั่งยืน
4. การบริหารจัดการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรจากฐานชีวภาพอย่างยั่งยืน
5. การบริหารจัดการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรจากฐานชีวภาพอย่างยั่งยืน
6. การบริหารจัดการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรจากฐานชีวภาพอย่างยั่งยืน
7. การพัฒนาเครื่องมือกลไกการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพและอนุสัญญาว่า ด้วยความ หลากหลายทางชีวภาพ
8. การบริหารจัดการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรจากฐานชีวภาพอย่างยั่งยืน